Information om Västra Distriktet?

I Sverige har Anonyma Narkomaner runt 400 Möten i veckan, och i världen ca 70 000. Och vi finns i 139 länder. Organisationen består av regioner som i sin tur uppdelas i distrikt. Västra distriktet är regionen Sveriges för närvarande största med ungefär 30 grupper. Några av de städer som tillhandahåller möten i distriktet är Göteborg, Jönköping, Skövde och Falköping.
Klicka här för att komma till vår möteslista

Vad är Anonyma Narkomaners program?

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda. Vi föreslår att du har ett öppet sinne och ger dig själv en chans. Vårt program är en uppsättning principer skrivna så enkelt att vi kan följa dem i vårt dagliga liv. Det viktigaste med dem är att de fungerar. Det finns inga förbehåll förknippade med NA. Vi är inte bundna till några andra organisationer, vi har inga inträdes- eller medlemsavgifter, inga löften att skriva under, inget man måste lova någon annan. Vi är inte anknutna till några politiska eller religiösa grupper eller lagövervakande instanser och vi står aldrig under någon uppsikt. Vem som helst kan ansluta sig till oss oavsett ålder, ras, sexuell identitet, tro, religion eller avsaknad av religion. Vi är inte intresserade av vad eller hur mycket du använde eller vilka dina kontakter var, vad du gjort i det förflutna, vad du har eller inte har, utan bara av vad du vill göra åt ditt problem och hur vi kan hjälpa till. Nykomlingen är den viktigaste personen på varje möte, för vi kan bara behålla det vi har genom att ge bort det. Av våra gruppers erfarenheter har vi lärt oss att de som fortsätter komma till våra möten regelbundet förblir drogfria.

Vem är en beroende?

De flesta av oss behöver inte fundera särskilt länge på den frågan. VI VET! Hela vårt liv och tänkande kretsade kring droger i en eller annan form – hur vi skulle få tag på och använda dem samt finna sätt och medel att skaffa mer. Vi levde för att använda och använde för att leva. En beroende är helt enkelt en man eller kvinna vars liv kontrolleras av droger. Vi är människor som är i klorna på en pågående och fortskridande sjukdom, som alltid slutar på samma sätt: fängelser, institutioner och död.

En Resurs i Samhället

Narcotics Anonymous (NA), i Sverige Anonyma Narkomaner, är en ickevinstdrivande internationell gräsrotsorganisation för tillfrisknande beroende, verksam i över 60 länder. NA-medlemmar lär sig av varandra hur man lever drogfritt och tillfrisknar från beroendets effekter i deras liv. Om du överväger att rekommendera Anonyma Narkomaner till någon som har drogproblem, kanske du har en del frågor om vår organisation. Den här broschyren är utformad för att besvara de frågorna.

Vilka är medlemmar i Anonyma Narkomaner?

Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem av Anonyma Narkomaner. Medlemskap är inte begränsat till beroende som använder någon särskild drog. De som känner att de kanske har problem med droger, lagliga eller olagliga, inklusive alkohol, är välkomna i NA. Tillfrisknandet i NA inriktar sig på beroendeproblemet, inte på någon särskild drog.

Anonymitet

Den grundläggande utgångspunkten i anonymitet gör det möjligt för en beroende att närvara på möten utan rädsla för juridiska eller sociala följder. Detta är ett viktigt övervägande för en beroende som tänker gå på ett möte för första gången. Anonymiteten ger också en atmosfär av jämlikhet på möten. Den bidrar till att försäkra att ingen individs personlighet eller bakgrund bedöms som viktigare än budskapet om tillfrisknande inom NA.

NA – Möten

NA:s grundläggande inställning till tillfrisknandet ligger i övertygelsen om det terapeutiska värdet av att en beroende hjälper en annan. Medlemmarna deltar i NAmöten genom att tala om sina erfarenheter av, och sitt tillfrisknande från, drogberoendet. NA-möten är informellt strukturerade, hålls i lokaler som hyrs av gruppen och leds av medlemmar som turas om att öppna och stänga mötena. NAmöten och annan service bekostas helt av donationer från beroende medlemmar och försäljning av litteratur om tillfrisknande. Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar tas inte emot. De flesta NA-möten hålls regelbundet på samma tid och plats varje vecka, vanligen i en offentlig lokal. Det finns två grundläggande slags möten: de som är öppna för allmänheten och de som är stängda för allmänheten (endast för beroende). Mötesformen är mycket varierande. En del varianter är: fritt delande, talarmöten, frågor och svar eller temadiskussioner. Andra möten kombinerar dessa former. Varje mötes uppgift är alltid densamma: att tillhandahålla en lämplig och pålitlig miljö för personligt tillfrisknande.

Hur fungerar NA?

Beroende som hjälper varandra att tillfriskna är NA:s grundval. Medlemmar möts regelbundet för att tala om sina erfarenheter i tillfrisknandet. Mer erfarna medlemmar (kallade sponsorer) arbetar individuellt med nyare medlemmar. Kärnan i NA:s program är de tolv stegen. Dessa ”steg” är en uppsättning praktiska riktlinjer som skisserar ett sätt att i praktiken närma sig tillfrisknandet. Genom att följa dessa riktlinjer och nära samarbeta med andra medlemmar, lär sig beroende att sluta använda droger och möta vardagslivets utmaningar. Anonyma Narkomaner är inte en religiös organisation och förespråkar inte något särskilt trossystem. NA lär ut grundläggande andliga principer – ärlighet, öppet sinnelag, tillit, villighet och ödmjukhet – som kan tillämpas i vardagslivet. Den specifika praktiska tillämpningen av andliga principer bestäms av varje individ. Tillfrisknande i NA är inte en mirakelkur som sker inom en given tidsrymd. Det är en fortgående och personlig process. Medlemmar fattar individuella beslut att gå med och tillfrisknar i sin egen takt.